Oglasna tabla

O školi

Srednja medicinska škola Mostar je četverogodišnja srednja škola koja je počela sa radom 1992. godine. Zbog ratnih dešavanja nastava je bila organizovana po mjesnim zajednicama, zbog sigurnosti učenika. 1995. godine škola je zvanično osnovana Odlukom Skupštine opštine Mostar i školske 1995/1996. godine počinje realizovati nastavu u prostorijama II osnovne škole. Zbog veoma loših uslova rada te zbog povećanja broja učenika, javila se potreba za rješavanjem problema školskog prostora. Tako, zahvaljujući osnivaču, Srednja medicinska škola Mostar od 2009. godine egzistira u novoizgrađenom školskom objektu koji dijeli sa Drugom gimnazijom Mostar.

 

Danas raspolažemo sa 15 učionica, laboratorijima, ordinacijom i kabinetima - laboratorij praktične nastave, hemijski laboratorij, stomatološka ordinacija, kabinet za zubnu protetiku, kabinet informatike, zatim, bibliotekom, nastavničkom zbornicom, itd.

Od školske 1995/1996. godine do danas, Srednja medicinska škola Mostar obrazovala je 6.062 učenika, pripremala je buduće studente, ali je istovremeno osposobljavala kadar za potrebe zdravstvenog sektora. Na zadovoljstvo nastavnog kadra naše Škole, mnogi od učenika uspješno su nastavili svoje školovanje i postali doktori, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre, itd. Neki se u ovu Školu vraćaju u svojstvu predavača, honorarnih radnika ili profesora. Ipak, najviše bivših učenika naše Škole radi u zdravstvenim ustanovama u BiH i inostranstvu.

 

Trenutno obrazujemo 447 učenika zdravstvene struke, raspoređenih u 15 odjeljenja, za zvanja:

 

- Medicinska sestra - tehničar

- Medicinski tehničar EU VET

- Laboratorijsko – sanitarni tehničar EU VET

- Stomatološka sestra – tehničar

- Fizioterapeutski tehničar

- Farmaceutski tehničar

- Zubni tehničar

 

Složenost i raznovrsnost obuke i druge specifičnosti organizacije nastave utiču na to da su učenici maksimalno angažovani radom u Školi. Ipak, i pored redovnog angažovanja, oni postižu zavidne rezultate u vannastavnim aktivnostima, kao i na takmičenjima – kako na lokalnom tako i na višim nivoima.

Rad škole u nastavi i vannastavnim aktivnostima vodi nastavni kadar Škole, koji čini 31 nastavnik. Pored nastavnog kadra, za potrebe nastave angažujemo i istaknute stručnjake – doktore, specijaliste, farmaceute, stomatologe, fizioterapeute, itd.

 

Pored rada sa redovnim učenicima, naša Škola uspješno radi i sa vanrednim polaznicima koji su na prekvalifikaciji, sa učenicima koji redovno pohađaju nastavu i polažu ispite za drugi obrazovni profil i sa kandidatima koji vanredno završavaju započeto školovanje.

 

Nastavni proces u Srednjoj medicinskoj školi Mostar odvija se svakog radnog dana u drugoj (popodnevnoj) smjeni. Nastava počine u 12:45 sa predčasom, odnosno u 13:45 sa prvim časom i traje do 19:45, a izvodi se u učionicama, kabinetima i laboratorijima Škole, gotovo na svim odjelima Regionalnog medicinskog centra "Dr. Safet Mujić" Mostar i u vanbolničkim zdravstvenim ustanovama (Mikrobiološkom institutu, u ambulantama, apotekama, u Gradskoj banji, itd.).

 

 


EU VET PROGRAM

 

EU VET Program je akronim od EU – Evropska unija i VET – stručno obrazovanje i obuka (Vocational Education and Training).

Bosna i Hercegovina se kao zemlja u tranziciji i dalje nalazi u reformi i osnovnog i srednjeg obrazovanja. Oko 70% srednjoškolaca pohađa srednje stručne škole, trogodišnje i četvorogodišnje.

Lisabonskim i Kopenhaškim deklaracijama 2000. i 2002. godine Evropska unija je pokrenula desetogodišnju strategiju koja za cilj ima da EU postane najdinamičnija i najkonkurentnija ekonomija u svijetu, zasnovana na znanju. Evropska strategija se zasniva na mogućnosti zapošljavanja, prilagodljivosti, poduzetništvu i jednakim mogućnostima.

Na osnovu Protokola koji je prihvaćen od predstavnika svih obrazovnih vlasti u BiH (FBiH, RS, kantonalna ministarstva), reforma je započela još 1998. godine kada se počelo sa izradom nastavnih planova i programa po modularnom principu. Projekat se vodio pod imenom PHARE-VET program (ime je dobio po početnim slovima naziva evropskih država u kojima se počeo implementirati). Program se testirao kroz 12 pilot škola u BiH. Pilot projekat se provodio tri godine i obuhvatao je samo neka zanimanja. Nakon provedene evaluacije, utvrđeno je da ovaj način edukacije daje dobre rezultate, te da se treba multiplicirati na sve stručne škole.

Kako je sve veći broj evropskih zemalja pristupao ovom projektu (početna slova naziva tih zemalja među kojima je i BiH bi zahtijevala komplikovan naziv), program 2002. godine mijenja ime u EU VET program (Program stručnog obrazovanja Evropske unije). Tako je reforma nastavljena kroz EU VET I od 2002. do 2004. godine, od 2004. do 2006. sa programom EU VET II obuhvaćeno je 26 škola, i EU VET 3 od 2006. godine sa 36 škola.

Program podrazumijeva modularno edukovanje i polaganje ispita iz tih modula, a uvodi se postepeno, od lakšeg ka kompleksnijem gradivu.

Od 2007. godine Srednja medicinska škola Mostar je kao pilot škola, sa još 35 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, uključena u EU VET 3 projekat za zvanja i zanimanja:

 

- Medicinski tehničar

- Laboratorijsko – sanitarni tehničar

- Farmaceutski tehničar

- Fizioterapeutski tehničar

 

Profesori stručnih predmeta uključeni su u ekspertne timove za izradu modularnih nastavnih planova i programa. Uporedo, organizovana je edukacija profesora koji su bili uključeni u proces izrade i razmjene nastavnih materijala posredstvom elektronske platforme moodle.

 

Općenito o Modularnom nastavnom planu i programu

Novi NPiP razvijeni u EU VET programima realizuju se kao modularni NPiP. Modularni NPiP su savremeni trend u naprednim sistemima obrazovanja i obuke.

Šta je modul?
Modul je zaokruženi (samostalan) set jedinica, jedne tematske cjeline. Modul ima jasno definisane rezultate, odnosno ishode učenja za učenike, kao i tehnike ocjenjivanja.

 

 

 

Galerija slika

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com