Laboratorijsko - sanitarni tehničar

Zanimanje laboratorijskio – sanitarni tehničar podrazumijeva rad i u laboratoriju i na terenu. Nakon završenog srednjeg školovanja stiče se zvanje laboratorijsko – sanitarni tehničar. Rad laboratorijsko – sanitarnog tehničara podrazumijeva uzimanje uzoraka za laboratorijske analize, a koje su značajne za postavljanje dijagnoza i praćenje toka bolesti pacijenata, zatim, ispitivanje uzoraka na terenu, pripreme uzoraka za rad i za izvođenje kvantitativne i kvalitativne analize, te osnovne bromatološke pretrage. Takođe, laboratorijsko – sanitarni tehničari vode zdravstvenu dokumentaciju, vrše higijenske i protivepidemijske poslove, poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, učestvuju u provođenju mjera i akcija na spriječavanju masovnih hroničnih bolesti, učestvuju u programima promocije zdravlja, vrše vakcinaciju po kalendaru i po epidemiološkim indikacijama, ispituju zagađenje vode, vazduha, zemlje, hrane, stambenih i radnih prostora, zračenje, buku i druge faktore okruženja koji mogu narušiti zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

A. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

1.

Bosanski jezik i književnost

2

2

2

2

8

2.

Strani jezik

2

2

2

2

8

3.

Historija

2

2

-

-

4

4.

Sociologija

-

-

-

2

2

5.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

8

6.

Demokratija i ljudska prava

-

-

2

-

2

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

7.

Matematika

3

3

-

-

6

8.

Informatika

2

-

-

-

2

9.

Fizika

2

2

2

1

7

10.

Biologija

2

2

2

1

7

11.

Hemija

2

2

2

1

7

UKUPNO A:                                                                        19            17            14          11         61

B. STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi higijene i zdravstvena njega

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija i parazitologija

-

2

-

-

2

16.

Klinička biohemija

-

-

2

2

4

17.

Analitička hemija

-

-

1

-

1

18.

Bromatologija

-

-

2

-

2

19.

Patologija

-

-

2

-

2

20.

Socijalna medicina

-

-

1

-

1

21.

Histološka tehnika

-

-

 

4

4

22.

Hematologija

-

-

-

3

3

23.

Praktična nastava

 

a. Prpedeutika

4

3

-

-

7

 

b. Osnovi higijene i zdr.njega

2

-

-

-

2

 

c. Mikrobiologija

-

2

3

3

8

 

d. Klinička biohemija

-

-

2

4

6

 

e. Analitička hemija

-

-

2

-

2

 

f. Bromatologija

-

-

2

-

2

 

g. Histološka tehnika

-

-

-

2

2

 

h. Hematologija

-

-

-

2

2

UKUPNO B:

12

12

17

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

31

31

124

F A K U L T A T I V N A   N A S T A V A

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Historija

2

-

-

-

2

               

 

 

LABORATORIJSKO - SANITARNI TEHNIČAR EU VET 3

 

Tabela 2: Nastavni plan za zanimanje

Porodica zanimanja: Zdravstvo

Zanimanje: Laboratorijsko - sanitarni tehničar

Stepen:     IV

Grupa predmeta

Predmeti

Časovi po godini

I

II

III

IV

1. Opšteobrazovni predmeti

1. Maternji jezik

2

2

2

2

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Matematika

2

2

   

4. Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

5. Informatika

2

     

6. Demokratija i ljudska prava

   

2

 
 

Total od 1

10

8

8

6

Procenat od 1

38,46%

30,77%

26,67%

20,00%

2. Opšteobrazovni predmeti u funkciji struke

1. Fizika

2

2

   

2. Hemija

2

2

   

3. Biologija

2

2

   
 

Total od 2

6

6

0

0

Procenat od 2

23,08%

23,08%

0,00%

0,00%

 

Total od 1+2

16

14

8

6

Procenat od 1+2

61,54%

53,85%

26,67%

20,00%

3.Stručno teorijski predmeti

1. Latinski jezik                                

2

     

2. Anatomija i fiziologija

2

2

   

3. Higijena sa zdravstvenim zastitom

2

     

4. Prva pomoć

 

2

   

5. Mikrobiologija sa parazitologijom

 

2

   

6. Biohemija

   

2

 2

7. Bromatologija

   

2

 

8. Analitička hemija

   

2

 

9. Toksikologija

   

2

 

10. Sanitarna tehnika

   

2

 

11. Histološka tehnika

     

 2

12. Laboratorijska hematologija

     

 2

13. Epidemiologija

     

2

14. Humana genetika

     

2

15. Osnove preduzetništva

     

2

16. Izborni predmet

     

2

 

Total od 3

6

6

10

14

Procenat od 3

21,43%

23,08%

33,33%

46,67%

4. Praktična nastava

1. Praktična nastava

6

6

10

10

 

Procenat od 4

21,43%

23,08%

33,33%

33,33%

 

Total od 3+4

12,00

12,00

20,00

24,00

procenat od 3+4

42,86%

46,15%

66,67%

80,00%

                           Ukupno zanimanje ( 1+2+3+4 )

 

28

26

30

30

1.

Vjeronauka

 

1

1

1

1

2.

Historija

 

2

-

-

-

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com