Zubni tehničar

Zubni tehničari se osposobljavaju za timski rad sa stomatologom, a istovremeno uče o tehnološkom procesu izrade protetskih radova (instrumenti i aparati u laboratoriju, dentalni materijali i njihova primjena) i stiču vještine za izradu različitih fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija kako bi mogli raditi samostalno. Zubni tehničar po pravilu nema kontakt sa pacijentima. Pri radu se koristi širokom paletom materijala, kao što su: keramika, zlato, plastika, metal, različite slitine, gips za izradu modela, vosak i dr. U nekim zemljama tehničari nakon dodatne obuke imaju pravo na pravljenje totalne proteze pacijentima bez zuba koji su prethodno bili kod stomatologa.

Zubni tehničari se zapošljavaju u privatnom i javnom sektoru: u zubotehničkim laboratorijima pri bolnicama, domovima zdravlja i stomatološkim ordinacijama, te mogu otvoriti vlastiti zubotehnički laboratorij.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

 

Red. br.

N A S T A V N I   P R E D M E T I

SEDMIČNI BROJ SATI

 

I

II

III

IV

 
A) OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

 

a)  DRUŠTVENO PODRUČJE

 

1

Bosanski jezik i književnost

2

 

2

 

2

 

2

   

2

Strani jezik

2

 

2

 

2

 

2

   

3

Historija

2

 

2

           

4

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

 

2

 

2

 

2

   

5

Demokracija i ljudska prava

       

2

       

6

Sociologija

           

2

   

                  U K U P N O a :

8

8

8

8

 

   b)   PRIRODNO-MATEMATIČKO PODRUČJE                                        

                 

7

Matematika

2

 

2

 

2

       

8

Informatika

1

1

             

9

Fizika

2

 

2

 

2

 

1

   

10

Hemija

2

 

2

 

2

 

1

   

11

Biologija

2

 

2

 

2

 

1

   

12

Geografija

2

               

       U K U P N O  b :

12

8

8

   

U K U P N O  A:                         

20

16

16

11

 
 

B) STRUČNI PREDMETI I PRED. U FUNKCIJI

                 

15

Latinski jezik

2

 

2

           

16

Anatomija i fiziologija s patologijom

2

               

17

Stomatološka anatomija s gnatologijo.

   

2

           

18

Higijena i zdrav. zaštita

   

2

           

19

Tehnol., zuboteh. mater.apar, i instr.

2

 

1

           

20

Morfologija zuba

2

3

             

21

Laboratorijska fiksna protetika

   

2

 

2

       

22

Laboratorijska mobilna protetika

       

2

 

2

   

23

Laboratorijska protetika-Vježbe

     

5

 

10

 

14

 

24

Ortodoncija

           

2

   

25

Medicinska mikrobiologija

           

2

   

26

Socijalna medicina

       

1

       

27

Medicinska pedagogija i psihologija

   

1

           

U K U P N O                   B:

11

15

15

20

 

U K U P N O             A + B:

31

31

31

31

 

  C) FAKULTATIVNI NASTAVNI PREDMETI

                 

29

Etika / Vjeronauka *

1

 

1

 

1

 

1

   

30

II Strani jezik

1

 

1

 

1

 

1

   

U K U P N O                   C:

2

2

2

2

 

U K U P N O          A+B+C:

32

32

32

32

 

 D) SPECIFIČNA NASTAVA

                 

31

Stručna praksa**

     

84

 

126

     

32

Stručna praksa***

             

42

 
 

Projekt sedmice****

-

-

-

-

-

-

-

-

 

U K U P N O                   D:

 

84

126

42

 

F) MATURSKI ISPIT

                 

33

Maturski rad : Protetika - praksa

                 

34

Pismeni ispit iz bosanskog jezika i knj.

                 

35

Usmeni ispit: Biologija ili Hemija

                 
 

Usmeni ispit: Protetika - teorija

                 

    

                       

*) Učenici I, II, III i IV razreda se opredeljuju za Etiku ili Vjeronauku koji im samim opredjeljenjem postaju obavezni predmeti.

**) Izvodi se u ljetnom periodu.

***) Za izradu praktičnog dijela završnog rada.

****) Izrada projekata tokom godine.

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com